JTC logistics

สวัสดิการเงินกู้ยืมจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องที่พักอาศัยของพนักงานจึงได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการกู้ซื้อที่พักอาศัย โดยพนักงานจะได้รับอัตราคอกเบี้ยพิเศษในการกู้ซื้อที่พักอาศัย โดยสวัสคิการนี้สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วเท่านั้นทั้งนี้ หากพนักงานท่านใคสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคลจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน